Print this page

โครงสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ